Залы славы


Мирод Гәажәба

Мирод Самҧал-иҧа Гәажәба диит Хәаҧ ақыҭан, анхаҩы иҭаацәараҿы. Зхатәы ҧсҭазаареи, зҭаацәаратә хәышҭаареи зыжәлар ирызкыз, ишыхәҷыз еиҭымхаз, аҧсуараз зхы иамеигӡоз уаҩын. Аҧсуа жәлар иргимнхаз ахаҵашәа “Шәнеибац” ҳәа Аҧсны ианалҩҩы инаркны абџьар шьҭихит. Мирод иқыҭа дагәҭылсан, даҧхьагылан, дажәҩахырын.

Мирод Гәажәба, анхаҩы, Смыр Гиви ибатальон ҧызас далырхит (комисарс). Уи дыруаӡәкын аҧсуа ар реиҿкааҩцәа. Мирод деибашьҩын, дкомисарын, политикатә усуҩын ар рҿы.

Мирод иџьашьахәыз уаҩын, соуп зхәо политик изыӡырҩуа рҿы, уиаҟара анырра анырра изыҟамҵар ҟаларын иара иеиҧш, жәытәнатә аахыс ҳажәлар ҵәы-шьаҟаны ирыҵагылаз, ааҧызара рзызуаз Мирод иеиҧш зхаҭара ыҟаз ахатәрақәа ракәын, еиҳараӡак ҳажәлар аҵара анрымамыз.

Мирод игәҭакы хада Аҟәа агара акәын.

Уи идыруан зегь реиҳа иуадаҩу аҳҭнықалақь агара шакәыз, Аҟәа рнапаҿы ианыҟала, Ингәрнӡа аҕа ишьҭарххы ишцоз агәра угартә иҟан. Аха Мирод уи игәҵха илала абара лахьынҵас имоуит. Аҟәа агара аамшы шагыз, цәыббра 18 рзы Акаҧа ақыҭа ганы ианааилагыла, амаҭ зыбҕа ҧҵәоу аҧсымҭаз ишыцҳауа аиҧш, аҕа хәмга дкылатәан дхысын, иҧсҭазаара ҿахиҵәеит. Аҧсадгьыл ахақәиҭраз зхи-зыҧси ирмеигӡоз, иналукааша Аҧсны аҵеицәа ируаӡәкыз Мирод Гәажәба