Книги

Сергей Дбар "Ҳаит абаақәа, ҳаҧсуаами..."
Сергей Дбар "Ҳаит абаақәа, ҳаҧсуаами..."

Автор-аиқәыршәаҩ: Џьыкырба Г. Ш.

Аредактор: ҳагба Л. Р.

Акорректор: Хьециа Н. А.

Акьыҧхьҩы: Чамагәуа Л. Р.

Компиутерла аиқәыршәаҩ: Саӡба С. И.